1. Hiệu quả truyền thông cộng đồng, từ đó hấp dẫn doanh nghiệp (Effective Media)

2. Nắm bắt năng lực công nghệ số tiên tiến, không ngừng phát triển (Innovative)

3. Đa phương tiện, đa năng, đa lợi ích và sống động (Multi Benefits)

4. Thân thiện và gần gũi, luôn sẵn có (Available)

5. Hội tụ thương hiệu với cộng đồng (Convergence)